Les situacions de violència de gènere que donen lloc al reconeixement dels drets s’acreditàran mitjançant una sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere, una ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima, o bé per l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui que hi ha indicis que la demandant és víctima de violència de gènere. També es poden acreditar les situacions de violència de gènere mitjançant informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis d’acollida destinats a víctimes de violència de gènere de l’Administració pública competent; o per qualsevol altre títol, sempre que això estigui previst a les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulin l’accés a cadascun dels drets i recursos. El Govern i les comunitats autònomes, en el marc de la Conferència Sectorial d’Igualtat, dissenyaràn, en comú acord, els procediments bàsics que permetràn posar en marxa els sistemes d’acreditació de les situacions de violència de gènere.

Per a obtenir aquesta acreditació, es important que un dels órgans competents ompli el següent document.  

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/acreditacion/doc/actualizaciones/Modelo_Comun_de_Acreditacion_11-11-21.pdf