La Comissió de Coordinació de violència masclista com a òrgan de participació i de col·laboració interadministratiu té per finalitat constituir-se per a una intervenció coordinada institucional per a impulsar, efectuar el seguiment, control i avaluar les actuacions en l’abordatge de la violència masclista a la comarca del Baix Empordà, així com fomentar la participació i col·laboració de les diferents administracions i organismes amb les entitats i òrgans de la societat civil que treballen en aquest àmbit a la comarca.

FUNCIONS

La Comissió de Coordinació de violència masclista ha de desenvolupar les funcions següents:

  • Conèixer i coordinar les actuacions de les diferents administracions locals de la comarca i els organismes relacionats amb la violència masclista, sens perjudici de les competències específiques que tenen atribuïdes en aquesta matèria i d’aquests organismes amb les institucions que tinguin objectius relacionats específicament amb la violència masclista o de gènere
  • Fomentar instruments de participació, col·laboració i cooperació entre administracions públiques, organitzacions socials, agents econòmics i socials, els grups de dones i les persones professionals dels diferents àmbits com a elements necessaris per a millorar la prevenció, l’atenció i la recuperació.
  • Vetllar pel compliment de les actuacions acordades en matèria d’abordatge de la violència masclista
  • Avaluar les accions que s’estan duent a terme al Baix Empordà front la violència masclista
  • Formular les propostes sobre pràctiques i recomanacions d’actuacions per avançar en la prevenció de la violència masclista i en la identificació de les necessitats derivades dels diferents col·lectius
  • Informar sobre pràctiques i projectes nous a posar en marxa, referents a l’abordatge de la violència masclista
  • Deliberar sobre totes les qüestions relacionades amb la violència masclista que li siguin sotmeses a iniciativa de l’òrgan convocant
  • Fomentar instruments de participació, col·laboració i cooperació entre les distintes administracions públiques, les organitzacions socials, els agents econòmics, socials, els grups de dones i les persones professionals dels diferents àmbits d’actuació al Baix Empordà com a elements necessaris per a millorar la prevenció, l’atenció i la recuperació de les dones en situació de violència masclista.