Si estàs en una situació irregular i decideixes denunciar la situació de violència: 

  • No s’incoarà el procediment administratiu sancionador perquè et trobes irregularment en territori espanyol (infracció greu).
  • Es suspendrà el procediment administratiu sancionador que s’hagi incoat per la comissió d’aquesta infracció amb anterioritat a la denúncia o, si escau, l’execució de les ordres d’expulsió o de devolució eventualment acordades.

Així mateix, pots demanar una autorització de residència temporal i treball. És una autorització de residència i treball per circumstàncies excepcionals que podran obtenir les dones estrangeres víctimes de violència de gènere que es trobin a Espanya en situació irregular. Tanmateix, els fills menors d’edat o amb discapacitat que es trobin a Espanya en el moment de la denúncia tindran l’opció d’obtenir l’ autorització de residència o de residència i treball en cas que siguin més grans de setze anys.

Un cop finalitzat el procediment penal, amb una sentència condemnatòria o amb una resolució judicial de la qual es dedueixi que la dona ha estat víctima de violència masclista, inclòs l’arxiu de la causa per trobar-se l’imputat en parador desconegut o el sobreseïment provisional per expulsió del denunciat, es concedirà a la dona estrangera l’autorització de residència temporal de treball per circumstàncies excepcionals i, si s’escau, les autoritzacions sol·licitades a favor dels fills i filles menors d’edat o que tinguin una discapacitat i no siguin objectivament capaces de proveir les necessitats pròpies.

Ara bé, amb una sentència no condemnatòria o amb una resolució de la qual no es pugui deduir la situació de violència masclista,

1. Es denegarà a la dona estrangera l’autorització de residència temporal i treball per circumstàncies excepcionals i, si escau, les autoritzacions sol·licitades a favor dels seus fills i filles menors d’edat o que tinguin una discapacitat i no siguin objectivament capaces de proveir les seves pròpies necessitats.

2.Perdrà eficàcia l’autorització provisional de residència i treball concedida a la dona estrangera i, si s’escau, les autoritzacions provisionals concedides als fills i filles menors d’edat o que tinguin una discapacitat i no siguin objectivament capaces de proveir les necessitats pròpies.

3. S’incoarà o continuarà el procediment administratiu sancionador per estada irregular en territori espanyol.

Així doncs, també s’ofereixen ajudes econòmiques per a les  dones que viuen en aquesta situació:

  • Renda Activa d’Inserció: és una prestació de caràcter no contributiu destinada a desocupats que no perceben altres ajuts i que acrediten especials dificultats de reinserció al mercat laboral. Cal estar inscrits com a demandants d’ocupació i subscriure el compromís d’activitat.
  •   Pagament únic: Aquestes ajudes consisteixen en un pagament únic, la quantia del qual dependrà de les responsabilitats familiars o del grau de minusvalidesa de la víctima o d’algun dels familiars a càrrec seu. El seu objectiu es donar suport econòmic a les dones víctimes de violència masclista a què fa referència l’article 1 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre (víctimes de violència per part de la parella o exparella), amb insuficiència de recursos i dificultats especials per obtenir una ocupació, amb la finalitat de garantir els seus drets econòmics, a fi de facilitar-ne la integració social. 

Font: Delegació del Govern contra la Violència de Masclista