nombre de casos oberts
tipologia familiar
menors vivint al domicili
perfil de l’agressor
situació laboral de la víctima
situació laboral de l’agressor
situació econòmica de la unitat familiar
estat civil de la dona
gènere de la persona atessa
municipi de residència
franja horària violència comesa
formes de violència exercides
dones EN situació administrativa regular (residència) 
risc de violència 
situacions de violència que la víctima ha viscut amb anterioritat
nombre de dones que conviuen amb l’agressor
nombre de casos coordinats amb altres serveis 

NECESSITATS DETECTADES PER L’EQUIP DE PROFESSIONALS

recursos i mesures oferts a la víctima
autoreconeixement com a víctima de violència masclista